Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730

Contacts

Responsible editor Solonitskaya I.V., PhD, accos. prof.
Technical editors Ruzhitskaya N.V., Levtrynskaya Y.O., Palamarchuk G.S., Kushnirenko G.M

Contact phones

(048)712-41-29

(048)712-41-56

(048)712-10-32

E-mail

terma_onaft@ukr.net

np_onaht@ukr.net

Аddress

Odessa National Academy of Food Technologies, st. Kanatnaya, 112 Odessa, Ukraine 65039