Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730

Article

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ПОДІБНОСТІ В МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНО-ТЕРМОРАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ

DOI: (ukr)


  • Іван ФФедорович Малежик
  • Т. В. Бурлака
  • Ігор Володимирович Дубковецький

Abstract | Full Text: Дослідження процесів, що протікають в технологічних установках, встановлення закономірностей їх протікання, знаходження залежностей, необхідних для їх аналізу і розрахунку, можна проводити різними методами: теоретичним, експериментальним, подоби. Теоретичний метод заснований на складанніта вирішенні системи диференціальних рівнянь, що описують процес. Однак багато процесів технології такі складні, що вдається лише скласти систему диференціальних рівнянь і встановити умови однозначності.Вирішити ці рівняння відомими в математиці методами не представляється можливим.Експериментальний метод дозволяє на основі досвідчених даних отримати емпіричні рівняння, що описують даний процес. Складнощі експериментального методу полягають у необхідності проведення великоїкількості дослідів на реальних технологічних установках.Складність деяких процесів іноді не дає змоги або розв’язати складену систему диференціальних рівнянь з використанням найкращих ЕОМ, або навіть поставити математичну задачу. У таких випадках змінні величини спочатку групують у безрозмірні комплекси або на основі диференціальних рівнянь, або шляхом використанням методу аналізу розмірностей, а відтак одержують загальну функціональну залежність між цими комплексами. В основі даного методу лежить друга теорема Федермана - Бекінгема, що дає можливість обробки експериментальних даних у формі загального критеріального рівняння.Інтенсивність досліджуваного процесу сушіння визначають коефіцієнтом масовіддачі  і коефіцієнтом тепловіддачі α . У зв’язку з труднощами, що виникають в результаті аналітичного моделювання, слід застосувати експериментальне моделювання, основною науковою базою якого є теорія подібності і метод «аналізу розмірностей». На основі його загальних принципів встановлюємо вид критеріального рівняння для розрахунку коефіцієнта массовіддачі  і коефіцієнтом тепловіддачі α.

Keywords:

  • коефіцієнт масовіддачі, тепловіддача, аналіз розмірностей, сушіння, культивовані гриби